7 kalem gıda malzemesi satın alınacak

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

7 kalem gıda malzemesi satın alınacak

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 242.832,00 - 485.689,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale : Hayır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

70 MKNZ.P.TUG.K.YRD. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

7 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/161691
1-İdarenin
a) Adresi : MIDYAT ATATÜRK BULVARI MİDYAT/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4824640668 - 4824640664
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekomisyonmidyat@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : YOĞURT TAM YAĞLI KOVA 9-10 KG.LIK (5000 KG.), YOĞURT TAM YAĞLI 200 GR.LIK (40000 AD.), UHT İÇME SÜT (1/1 LT.LİK) (10000 LT.), BÖREKLİK YUFKA(2000KG.), MİLFÖY HAMURU DONDURULMUŞ(3000KG.), YUMURTA (100000 AD.), EKMEK MAYASI(1000 KG.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 70'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI/MİDYAT TŞN.(TÜK.) MLZ-207 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI
c) Teslim tarihleri : YOĞURT TAM YAĞLI KOVA: 01.04.2021-31 Mart 2022, YOĞURT TAM YAĞLI 200 GR.LIK: 01.04.2021-31 Mart 2022, UHT İÇME SÜTÜ 1/1 LİK: 01.04.2021-31 Mart 2022, BÖREKLİK YUFKA: 01.04.2021-31 Mart 2022, MİLFÖY HAMURU DONDURULMUŞ: 01.04.2021-31 Mart 2022, YUMURTA:01.04.2021-31 Mart 2022, EKMEK MAYASI: 01.04.2021-31 Mart 2022, tarihleri arasında.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 70 İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/MİDYAT
b) Tarihi ve saati : 09.04.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MİDYAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER