Aydınlatma ve bakım hizmeti alınacaktır

İHALE İLANI ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DM/TM / ENH VE GENEL AYDINLATMA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SEVİYE PLANLI BAKIM HİZMET ALIM İŞLERİ

Aydınlatma ve bakım hizmeti alınacaktır

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz Sorumluluk Sahasında bulunan, aşağıda grup numaraları belirtilen DM/TM/ENH ve Genel Aydınlatma İkinci ve Üçüncü Seviye Planlı Bakım Hizmetleri Açık ihale usulü ihale edilecektir.

SIRA NO GRUP NO İŞİN ADI İŞİN SÜRESİ
1 ÇEDAŞ-2021-Bakım 2-3-Faz 1 Sivas ili Merkez ve İlçeleri DM/TM/ENH ve İkinci ve Üçüncü Seviye Planlı Bakım Hizmet Alımı 31.12.2021
2 ÇEDAŞ-2021-Bakım 2-3-Faz 2 Tokat ve Yozgat İl Merkez ve İlçeleri DM/TM/ENH ve İkinci ve Üçüncü Seviye Planlı Bakım Hizmet Alımı 31.12.2021
3 ÇEDAŞ-2021-Aydınlatma Bakım 2-3 Sivas, Tokat, Yozgat İl Merkez ve İlçeleri Genel Aydınlatma İkinci ve Üçüncü Seviye Planlı Bakım Hizmet Alımı 31.12.2021
  1. Şirketin:
  1. Adresi
Yeşilyurt Mah. Sultanşehir Bulvarı NO:40 Merkez SİVAS
  1. Tel
0 346 858 58 58
 
  1. Elektronik Posta Adresi
  2. Kayıtlı Elektronik Posta                 
engin.yilmaz@cedas.com.tr
cedas.satinalma@hs02.kep.tr                
  1. İhale Konusu Yapım İşinin:
  1. İşin Yapılacağı Yer
Çamlıbel EDAŞ Sorumluluk Sahası Sivas, Tokat ve Yozgat illeri

 
  1. İhalenin Yapılacağı Yer

Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kâğıthane -İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
 
  1. İhale Tarih ve Saati

09.04.2021 Cuma Günü Saat:14:00

 

3 -İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
 3.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 3.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 3.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
 3.1.4. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir.
3.1.5. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir.
 3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1.Teklif edilen bedelin %200’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yâda serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2. İstekli 2018 ve 2019 yıllarına ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile teklif verdiği en yüksek grubun en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri düzenleyerek YMM veya SMM onaylı olarak teklif ile birlikte verecektir.
       Ayrıca 2018 ve 2019 yıllarına ait bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösterir bağımsız denetim raporunu sunması gerekir. 
3.2.3. Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen belgeler sunulacaktır.

 3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 3.3.1.İş deneyim Belgeleri:
         Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kesin Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaklardır.
                İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 6 (Altı) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak teklif bedelinin % 150’sinden az olmayacaktır.
             Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları, Küçük Ek Tesisler, Yer Altı Kablolama İşleri, Yapı Bağlantı Hattı yenileme ve AG-YG Elektrik Tesis İşleri, AG-YG Elektrik Tesislerinde Yeraltı veya Yerüstü Arıza Onarım Bakım işleri benzer iş olarak kabul edilir.
   3.4.  Personel Durumuna İlişkin Yeterliliğe esas olan belgeler:
      Teklif verilen işe ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.
  3.5.   Araç Teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin Yeterlilik Kriterleri:
 Teklif verilen işe ilişkin Araç Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.

       3.6.  Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

     ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi,  ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

       Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – OHSAS ISO 45001:2018) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’
 4 -  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 5 - İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talebiniz halinde, Kayıtlı Elektronik Posta,  İadeli Taahhütlü Posta ile gönderilecek olup, yâda imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kâğıthane-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - İhaleye İş ortaklığı ve/veya adi ortaklık olarak teklif verilebilir, Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER