Aynalı Köşk Sergi ve Sanat Merkezinin Bilgi Evine dönüştürülmesinde kullanılmak üzere malzeme alınacaktır

BELEDİYEMİZ KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNE BAĞLI AYNALI KÖŞK SERGİ VE SANAT MERKEZİNİN BİLGİ EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 27 KALEM MALZEME KARS BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aynalı Köşk Sergi ve Sanat Merkezinin Bilgi Evine dönüştürülmesinde kullanılmak üzere malzeme alınacaktır

BELEDİYEMİZ KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNE BAĞLI AYNALI KÖŞK SERGİ VE SANAT MERKEZİNİN BİLGİ EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 27 KALEM MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/142414

 

1-İdarenin
a) Adresi : YUSUFPAŞA MAHALLESİ KARADAĞ CADDESİ 19 36100 KARS MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 4742232152 -
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kars.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BELEDİYEMİZ KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNE BAĞLI AYNALI KÖŞK SERGİ VE SANAT MERKEZİNİN BİLGİ EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 27 KALEM MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aynalı Köşk Sergi ve Sanat Merkezine Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 45 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Karadağ Cad. No:19
b) Tarihi ve saati : 26.03.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Karadağ Cad. No:19 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER