Biçilmemiş durumda yabani ot satılacaktır

BİÇİLMEMİŞ DURUMDA YABANİ OT SATIŞI 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI / BATMAN

Biçilmemiş durumda yabani ot satılacaktır

‘’Biçilmemiş Durumda Yabani Ot’’ 3212 Sayılı Kanuna göre ‘’Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile satış işlemi yapılacaktır.
1.İdarenin Adresi: HAVA ALANI MEVKI MERKEZ/BATMAN
İdarenin telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi: 488 215 67 34 - 488 215 67 42
2.İhale konusu malın
a.Niteliği, türü ve miktarı: Biçilmemiş Durumda Yabani Ot (Tahmini 750.000 Kg) Satışı
b.Yapılacağı yer: 14'üncü İUS Üs Komutanlığı BATMAN
c. İşe başlama/bitiş tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale bedeli 10 (On) iş günü içinde Güvenlik Protokolü imzalanması ve Sözleşme Bedelini Batman Muhasebe Müdürlüğü Emanet Hesabına yatırmasına ve yatırıldığına dair ödendi makbuzunun 14’üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığına teslimini müteakip işe başlanacaktır.
ç. İşin süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.
d. Satış İşlemi:İdari şartnamede belirtilen Milli Savunma Bakanlığının 1 Numaralı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.
e. Tahmini Bedeli Toplam: 57.000,00 TL (Birim Fiyatı / Kg: 0,076 TL)
3. İhalenin yapılacağı yer:14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Tarihi ve Saati: 27.04.2021 – 11:00
4. Bu ihalede KAPALI TEKLİF AÇIK ARTTIRMA USULÜ uygulanacaktır.
5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 5.1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
5.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
5.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
5.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.4.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi, 
5.1.6.Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.7.Bu şartnamenin 8’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
5.1.8.Tedarik Taahhütnamesi,
5.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart  forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5.1.10.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1 maddesinin (1),(2),(3) ve (7) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. İhale dokümanı bedelsizdir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
7.3. Teklifler, tahmini bedel toplamından düşük olamayacaktır.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tarafından teklif edilen birim fiyat ile 750.000 Kg yabani otun çarpımı sonucu bulunacak toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
10. İdari şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak bu satış işlemi için, iş artışı ve iş eksikliği öngörülmüştür.
11. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Bu ihale için geçici teminat miktarı  en az 1.710,00 TL. olmalıdır.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER