Biyomedikal sarf malzemeleri satın alınacak

BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Biyomedikal sarf malzemeleri satın alınacak

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2021 YILI BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/145257

 

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS
c) Telefon ve faks numarası : 4742232294 - 4742231231
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2021 YILI BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 76 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ KARS SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ KARS ARPAÇAY DEVLET HASTANESİ KARS DİGOR DEVLET HASTANESİ KARS SELİM DEVLET HASTANESİ KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme yapılmasına müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır. Siparişler faks ve/veya iadeli posta yoluyla yapılacaktır. Peyderpey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapılmasına müteakip 10 iş günü içerisinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.04.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN TEKLİF EDEN İSTEKLİLER, TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ GEREĞİ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR.
İSTEKLİLER, TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN/CİHAZIN, İHALE TARİHİ İTİBARİ İLE; İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI İSE ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ(ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN FİRMA TANIMLAYICI NUMARASINI; BAYİ İSE ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİ TANIMLAYICI NUMARASINI İHALE DOSYASINDA SUNMASI ZORUNLUDURLAR.
İSTEKLİLER, TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN/CİHAZIN, İHALE TARİHİ İTİBARİ İLE TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT/BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMALIDIRLAR.(BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ SIRA NUMARASINI ÜTS ÇIKTILARININ ÜZERİNDE BELİRTECEKLEDİR.)
İSTEKLİLER TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN/CİHAZIN SUT KODU OLMASI HALİNDE, SUT KODU İLE ÜRÜN TAKİP NUMARASI (ÜTS) DOĞRU OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.
İSTEKLİLER, TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İÇİN ÜRETİCİNİN/İTHALATÇININ TEKLİF EDİLEN MALZEMELENİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNA DAİR YAZILI BEYANINI VERMELERİ ZORUNLUDUR.
İSTEKLİLER, BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE VEYA AYRI BİR LİSTEDE TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN/CİHAZIN;FİRMA TANIMLAYICI NUMARASINI,BAYİ İSE BAYİ TANIMLAYICI NUMARASINI,ÜRÜN TAKİP NUMARASINI (ÜTS) VE SUT KODUNU BİRİM FİYAT CETVELİNDEKİ KALEM NUMARASINI BELİRTEREK SUNACAKTIR.YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİ,YERLİ MALI BELGESİNİN BİRİM FİYAT CETVELİNDEKİ HANGİ KALEM İÇİN OLDUĞUNU BELİRTECEKTİR.
İSTEKLİLER İHTİYAÇ LİSTESİNİN TAMAMINA TEKLİF VEREBİLECEKLERİ GİBİ,İSTEDİKLERİ KALEMLERE DE TEKLİF VEREBİLECEKLERDİR.
EKAP ÜZERİNDEN TEKLİFLER VERİLİP EKONOMİK AÇIDAN TESPİT EDİLEN AVANTAJLI OLAN BİRİNCİ VE İKİNCİ FİRMALAR TEKLİF VERİLEN ÜRÜNLERİ BİRER ADET NUMUNELERİNİ İHALEDEN SONRA KOMİSYONA TESLİM EDECEKTİR.
İHALE SONUNCUNDA UHDESİNDE KALMAYAN KALEMLERİN NUMULERİNİ,İTİRAZ SÜRESİNİN BİTMESİNE MÜTEAKİP 20 GÜN İÇERİSİNDE ALMALIDIRLAR.20 GÜN İÇİNDE ALINMAYAN ÜRÜNLER İÇİN İSTEKLİLER HERHANGİ BİR HAK TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ OLAN HER TÜRLÜ BİYOMEDİKAL SARF ALIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER