Didim Belediye Başkanlığından pazar yeri tahsis ilanı

DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

Didim Belediye Başkanlığından pazar yeri tahsis ilanı

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyonun 21/07/2020 tarihli Çamlık Mahallesi Semt Pazarı Kuruluş Raporu Didim Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararıyla onaylanmıştır.  Kurulacak Pazar Yeri Belediyemiz tasarrufu altındaki Çamlık-514 sokak üzerinde kurulacak olup Pazar Yeri Yerleşim planı 04/03/2021 gün ve 346 Sayılı Belediye Encümen Kararıyla onaylanmıştır.
Pazarda oluşturulan tezgâhlar A-B-C-D harfleriyle işaretlenmiş buna göre A harfi ile 68 adet (A-1 ila A-68); B harfi ile 45 adet (B-1 ila B-45); C harfi ile 48 adet (C-1 ila C-48) ve D harfi ile 41 adet (D-1 ila D-41) tezgâh olmak üzere 202 adet tezgah yer almaktadır.
. A harfi ile belirlenen 68 adet tezgâh tahsise konu edilmeyeceği gibi Pazar yerine aşırı ihtiyaç olmadığı sürece açılmayacak olup kura çekimine konu edilmeyecektir.
 (B) harfi ile belirlenen tezgâhlardan B-3 ila B-15 (3 ve 15 dâhil) arasında kalan tezgahlar ise Şarküteri tezgahı olarak planlanmıştır.
Tahsise konu olan tezgâhların %20 si (27 adet) kura çekimi suretiyle üreticilere tahsis edilecektir.
Tahsis talep başvuruları 17/03/2021-29/03/2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde dilekçeyle yapılacaktır. Yapılacak başvurular sonucu yönetmelik gereği Kura işlemine katılma hakkını kazananların listesi son başvuru günü olan 29/03/2021 tarihi Pazartesi günü saat 17:30 dan itibaren 07/04/2021 Çarşamba Günü mesai saati bitimine kadar askıda kalacak olup listeye yapılacak itirazlar askı süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle dilekçeyle belediyemize yapılacaktır.  Başvuruda bulunup listede adı olmayan ve kuraya katılma hakkını kazanamayanlar, listeye itiraz edebilir. İtirazlar, belediye encümenince karara bağlanacaktır. Üretici yerleri için Didim ilçesinde ikamet eden ÜRETİCİLER tercih edilecektir.
Kura listesi üreticiler için (tezgâh sayısının %20 si) ayrı, fiili olarak Cuma günleri kurulan semt pazarında faaliyette bulunanlara ayrı; şarküteri tezgâhları için başvuranlar ayrı olacak bunların dışında kalan talepler ayrı bir kura listesi olarak belirlenecektir. Kura çekimi sırasıyla birinci sırada Cuma günleri kurulan ve semt pazarında faaliyette bulunanlara ait talepler; ikinci sırada Üretici talepleri; Üçüncü sırada Şarküteri tezgâhı için talepte bulunanlar ve son olarak bunların dışında kalan taleplerin kuraları çekilecektir.
Yapılacak Kura çekimi Belediye Encümeni ve ilgili Meslek Odaları temsilcilerinin huzurunda 13/04/2021 Salı günü saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.  Pandemi nedeniyle talep sahipleri kura çekimine katılamayacaktır.
Kura sonucu Pazar yeri tahsisine hak kazanan müracaatçıların Tahsis Ücret bedeli olarak belirlenen 5.000,00-TL lik Pazar Yeri Tahsis Ücret Bedelinin Belediyemiz veznelerine yatırılmasına müteakip düzenlenecek olan Tahsis Sözleşmesi imzalandıktan sonra tahsis işlemi geçerlilik kazanacaktır.
 (1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Sebze-meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
 b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,
c) Vergi mükellefi olmak,
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
 (2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
ç) Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak,
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
e) Didim ilçesi sınırları içerisinde oturduğuna dair ikametgah belgesi.
 (3) Dilekçeye eklenecek belgeler şunlardır:
a) T.C. Kimlik numarası beyanı(Üretici ve Pazarcı Esnafı),
b) Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (Pazarcı Esnafı),
c) Üretici Belgesi - Çiftçi Kayıt Belgesi (Üretici )
ç) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf(Üretici ve Pazarcı Esnafı),
d) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Pazarcı Esnafı),
e) Adli Sicil Kaydı (Üretici ve Pazarcı Esnafı),
f) Müracaat için 100,00-TL basılı evrak bedelini belediye Veznelerine yatırdığına dair dekont.
g) İkametgah Belgesi (Üretici)
Tahsis talebinde bulunacak vatandaşlarımız dilekçeleriyle birlikte Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü birimine başvurabilirler.
İLAN OLUNUR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER