Doppler ultrasonografi hizmet alınacaktır

10 AY SÜRELİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doppler ultrasonografi hizmet alınacaktır

10 Ay Süreli Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2021/228125
1-İdarenin
a) Adresi    :    TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:1 HALKALI 34142 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    2124041690 - 2124955903
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@kssh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    10 Ay Süreli Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmet Alımı-2.639.450,00 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Salonu (Atakent Mah. Turgut Özal Cad. No:1 Küçükçekmece /İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati    :    18.05.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) Teklif edilen cihazın; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacaktır. İstekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
2) Teklif edilen Cihazın yaşı üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya Türkiye yetkili satıcısı tarafından imal tarihi ve seri numarası belirtilen belgeler teklif dosyasında ibraz edeceklerdir ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.
3) İstekliler, teklif ettikleri cihazın markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
4) İstekliler, teklif ettikleri cihaz için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
5) İstekliler, teklif ettikleri cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım materyallerini sunacaklardır.
6) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazın satın alımlarında, hizmet alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. Hizmet sunumunda kullanılacak cihazların, aday veya isteklilerin, ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekmekte olup, aday veya istekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
7)Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’ de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
8) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.
9) İhale komisyonunun gerekli görmesi halinde, teklife konu sistemlerin yurtiçinde kurulu olduğu bir mahalde gerekli izinlerin ve oluşacak giderlerin de isteklinin sorumluluğunda olacak şekilde demonstrasyon yapılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tek sözleşmeye dayalı her türlü  Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Atakent Mah. Turgut Özal Cad. No:1 Küçükçekmece /İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER