Düz nervürlü inşaat demiri, drofil demiri, derforje demiri ve sac satın alınacaktır

DÜZ NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ, PROFİL DEMİRİ, FERFORJE DEMİRİ VE SAC SATIN ALINACAKTIR

Düz nervürlü inşaat demiri, drofil demiri, derforje demiri ve sac satın alınacaktır

YAKUTİYE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

            Düz Nervürlü İnşaat Demiri, Profil Demiri, Ferforje Demiri ve Sac Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/265168
1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA MAHALLESİ HÜKÜMET MEYDANI CAD. NO: 2 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422352610 - 4422332216
c) Elektronik Posta Adresi : yakutiye@yakutiye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM Düz Nervürlü İnşaat Demiri, Profil Demiri, Ferforje Demiri ve Sac alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BELEDİYEMİZ DUTÇU ŞANTİYE SAHASI
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip 3 gün içinde teslimatlar İdarenin talebi doğrultusunda mesai saatleri içerisinde idare görevlilerince teslim alınır. Her bir malzeme için çalışmaların kontrolü yapıldıktan sonra teslimi kabul edilecektir. Kırılan, çatlayan, zarar gören malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecek ve yüklenici bu işten ötürü idareden ek bir ücret talep edemeyecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı 3. Kat Meclis Salonu Murat Paşa Mah. Hükümet Meydanı Cad. No: 2 Yakutiye/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 31.05.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
aday veya istekli imalatçı veya yetkili satıcı olduğunu, yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
BETON ÇELİK ÇUBUĞU, NERVÜRLÜ (BÇ III A),(BÇ IVA) ø 8 - 12MM (S420, B420B-C, B500B-C) : TSE BELGESİ
BETON ÇELİK ÇUBUĞU, NERVÜRLÜ (BÇ III A),(BÇ IVA), ø 14 - 32 MM (S420, B420B-C, B500B-C) : TSE BELGESİ
KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULARIN ALIMI : TSE BELGESİ
Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac  alımı (TS 822) 
istenilen belgeler; TSE ULUSAL VEYA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN BELGE OLACAKTIR.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
BETON ÇELİK ÇUBUĞU, NERVÜRLÜ (BÇ III A),(BÇ IVA) ø 8 - 12MM (S420, B420B-C, B500B-C) : TSE BELGESİ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, NERVÜRLÜ (BÇ III A),(BÇ IVA), ø 14 - 32 MM (S420, B420B-C, B500B-C) : TSE BELGESİ KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULARIN ALIMI : TSE BELGESİ Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac alımı (TS 822) istenilen belgeler; TSE ULUSAL VEYA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN BELGE OLACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
her türlü demir teslimatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakutiye İlçe Belediyesi İhale Hazırlık Servisi Murat Paşa Mah. Hükümet Meydanı Cad. No: 2 Yakutiye/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER