İnşaat, hırdavat ve iş güvenliği malzemeleri satın alınacaktır

İNŞAAT MALZEMESİ, HIRDAVAT MALZEMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR DEVELİ BELEDİYESİ

İnşaat, hırdavat ve iş güvenliği malzemeleri satın alınacaktır

İnşaat Malzemesi , Hırdavat Malzemesi ve İş Güvenliği Ekipmanı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/213165
1-İdarenin
a) Adresi : İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3526216041 - 3526212474
c) Elektronik Posta Adresi : info@develi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 3 kısım Halinde 57 Kalem mal alımı- 1-Kısım İnşaat Malzemesi Alımı (14 Kalem)-2-Kısım Hırdavat Malzemesi Alımı (35 kalem)-3-Kısım İş Güvenliği Ekipmanı Alımı ( 8 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Develi Belediyesi Kademe Alanı veya Fen İşleri Müdürlüğünce belirlenecek veya belirtilecek olan yerlere mal teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : 1.Kısım mallar (inşaat malzemesi) İdarenin tebligatlarına müteakip belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir. işin bitim süresi 01.12.2021 dir. 2.Kısım mallar (hırdavat malzemesi) 15 gün içerinde Develi Belediyesi fen işleri Müdürlüğü kademe alanına teslim edilecektir. 3-Kısım Mallar (iş güvenliği ekipmanları ) 15 gün içerinde Develi Belediyesi fen işleri Müdürlüğü kademe alanına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Develi KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 10.05.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli teklif ettiğin malların işaretli olduğu bir kataloğu teklif zarfı içerisinde sunacaktır. 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İş Güvenliği Ekipmanları Özel Teknik Şartnamesi Madde 5.1.4 Ürünlerin kesinlikle TSE, ISO, CE ve EN belgeleri olacaktır. Bu belgeler ürünlerle birlikte idareye teslim edilecek. Sertifikası olmayan hiçbir ürün idare tarafından teslim alınmayacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü -Develi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER