İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek

Yapı Ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 20 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin :
a)    Adresi: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:267/1  Sarıyer/İSTANBUL
b)    Telefon ve faks numarası: 0212 262 77 09 10 hat- 0212 262 18 76
c)    Elektronik posta adresi: istanbulobm@ogm.gov.tr

2-Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşinin :
a)    İşin Adı: 6831 sayılı Orman Kanununa Tabi Ormanlık Alan Üzerindeki İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 18+9 delikli Golf Tesislerinin Kiraya Verilmesi İşi..
b)    Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan OGM Özel Bütçe Sabit Kıymetlerine kayıtlı; toplam 15.106 m3 bina, 1.034 m2 sundurmalar-çelik konstrüksiyon garajlar, toplam 2.095 m2 havuzlar, toplam 23.999 m2 göletler, toplam 13.892 m2 sert zemin, toplam 56.331 m2 yol, toplam 564.201 m2 golf sahası, toplam 23.032 m2 muhtelif tesislerden (Otopark, helikopter pisti, tenis sahası, futbol sahası, basketbol sahası)  tesisinin golf tesisi olarak kullanılmak kaydıyla 20 (Yirmi) yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işidir.
c)    Yeri:  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parsel.
d)    Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli: 3.066.319 TL (üçmilyonaltmışaltıbinüçyüzondokuz TL)  Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç.
e)    Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı  %10, tutarı 306.631,90 TL’dir(üçyüzaltıbinaltıyüzotuzbir TL doksan kuruş).
f)    Kira süresi:  20 (Yirmi) yıldır.

3-İhalenin 
a)    Yapılacağı yer: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267 Sarıyer/İSTANBUL    ( I Nolu İdare Binası 2. Kat, Toplantı Salonu)
b)    Tarihi ve saati: 29/06/2021- Salı 14:00

4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:
a)    Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat,
b)    Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu
c)    İhale dokümanının satın alındığına dair belge
d)    Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb)
e)    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
f)    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
g)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
h)    Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
i)    Vekâletin ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
j)    İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi
Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
k)    İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.
l)    İsteklinin ortak girişim olması halinde, (d, e, f, g, h, i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş ortaklığı halinde teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

5- İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı) :  
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat ( Maslak Mah., Büyükdere Cad., No:267/1, Sarıyer/İSTANBUL ) adresinde bulunan ihale biriminde görülebilir  ve doküman bedeli olan 100,00 TL.’ nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi görevlisinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların,  İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

6- Tekliflerin Sunulma Şekli 
6.1- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
6.2-  Teklifler 29/06/2021-Salı günü, saat 14.00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi görevlisine teslim edilir.  Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.
6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.
6.4- İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7- İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;
a)    Kesin teminatı yatıracaktır (İhale bedelinin % 6’sı).
b)    Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyecektir.
c)    İhale bedelini İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır.

9- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 

10 İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
                                                                                     İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 15:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER