Kaş Milli Emlak Şefliği 1.001 m2 arsa nitelikli gayrimenkulu satışa sunuyor

İLAN ANTALYA KAŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Kaş Milli Emlak Şefliği 1.001 m2 arsa nitelikli gayrimenkulu satışa sunuyor
Sıra No İl İlçe Mahalle Dosya No Ada Parsel  Yüzölçümü m2 Hazine Hissesi Cinsi Fiili Durumu  İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Bedeli (TL/m2 ) Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Antalya Kaş Kalkan 07100126765 243 7 1.001,00 490,99 Arsa Boş Tercihli Kullanım Alanı 2886/45 1.547.000,00 154.700,00 20.04.2021 11:00
AÇIKLAMALAR
1-  Yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,İlanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kaş Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; 
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu ( banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması şarttır) veya  2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun ( süresiz limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği ( T.C. Kimlik No belirtir - Aslı İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir. )
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar  için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslı,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ibraz etmeleri, 
f) Kamu Tüzel Kişilernin ise, tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, vergi kimlik numaralarının bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kaş Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. 
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
5- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği  https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/ satis-brosur.pdf   internet adresinden görülebilir. 
6- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://antalya.csb.gov.tr/milli-emlak-duyuruları-i-88882 internet adreslerinden öğrenilebilir. 
7- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez. 
8- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER