Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

REFAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Refahiye Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 28 ada 6 parsel nolu 778,32 m2  arsa üzerine, bir blok 556.50 m2 Taban alanı olmak üzere, bodrum + zemin + 3 kat’tan oluşan toplam da 2978.00 m2 brüt inşaat alanına sahip betonarme konut ve işyeri Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle kat karşılığı yapım işidir.

2 – ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
İhale şartnamesi ve eklerinden oluşan ihale dosyası, Camiişerif Mahallesi Saadettin Karaman Sokak No: 13/A Refahiye/Erzincan adresinde Belediye Hizmet Binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00 (beşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
 İhale, Camiişerif Mahallesi Saadettin Karaman Sokak No: 13/A Refahiye/Erzincan adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda 27/05/2021 Perşembe günü, saat 11:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.
İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması” başlıklı 40. maddesine göre sonuçlandırılacaktır.
 
4 - VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Tahmin edilen bedel: 2.600.000,00 TL inşaat + 24.992,00 TL nakit bedel olmak üzere toplam  2.624.992,00 (İkimilyonaltıyüzyirmidörtbindokuzyüzdoksaniki Türk Lirası) Türk Lirası’dır.
Geçici teminat miktarı: Tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 78.750,00 - (YetmişsekizbinyediyüzelliTürk Lirası) Türk Lirası’dır.
Geçici teminat Refahiye Belediyesinin Ziraat Bankası Refahiye Şubesinde bulunan TR950001000275262132575001 numaralı hesabına işin açık adı ve geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılacağı gibi 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektubu olarakta verilebilir.

5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU:
İhaleye katılacak kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
a. Kanuni ikametgâh belgesi
b. Türkiye Cumhuriyeti’nde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
c1. Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)
c2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge
c3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (c1-c2) göre temin edecekleri belge.
d. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
e. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri.
f. Vekaleten iştirak edecek olan vekillerin noter tasdikli imza sirküleri.
g. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektubu.
h. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
i. İstekliler  ihale şartnamesi ve eklerini satın alındığına dair makbuzu.
j. Müteahhitlik belgesi (En az G sınıfı)
k. İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış olan ihale şartname.
l. İsteklilerin ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlayacakları tekliflerini verilmeleri zorunludur.

 6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine göre hazırlanan teklifler 27/05/2021 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar, Camiişerif Mahallesi Saadettin Karaman Sokak No: 13/A Refahiye/Erzincan adresinde Belediye Hizmet Binasında Fen İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilir.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

                                                                                                         REFAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER