Malatya Yazıhan dükkanlar kiraya verilecektir

T.C MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİNDE BULUNAN 5 ADET DÜKKAN KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Malatya Yazıhan dükkanlar kiraya verilecektir

           Kiraya verilecek taşınmazın;
İli                                     :Malatya
İlçesi                                :Yazıhan
Mahalle/Köyü                   :Doğuş
Mevkii                              :Halepçe Caddesi
Pafta No./Cilt No.             : K40-D-19-B-1
Ada No./Sayfa No.            :255
Parsel No./Sıra No.            : 1
Yüzölçümü                        :0785 m² 92 dm²
Cinsi                                 :
Sınırları                             : Paftasında  
İmar Durumu                    :
Niteliği                             : Meydanlık
 

Sıra No Kiraya Verilecek Taşınmaz Ada-Parsel Adres Büyüklüğü (m²) 1 Aylık
(TL)
1 Yıllık
(TL)
3 Yıllık
(TL)
 
Geçici Teminat
(TL)
İhale tarihi İhale saati
1 1 Nolu Dükkan 255-1 Doğuş Mahallesi Halepçe Caddesi No.1 Yazıhan/MALATYA
28
388,39 4.660,68 13.982,04 419,46 12.04.2021 10:30
2  2 Nolu Dükkan     255-1 Doğuş Mahallesi Halepçe Caddesi No.2 Yazıhan/MALATYA
18
230,84 2.770,08 8.310,24 249,30 12.04.2021 11:30
3  3 Nolu Dükkan     255-1 Doğuş Mahalles Halepçe Caddesi No.3 Yazıhan/MALATYA
22
323,11 3.877,32 11.631,96 348,95 12.04.2021 13:30
4  4 Nolu Dükkan 255-1 Doğuş Mahallesi Halepçe Caddesi No.4 Yazıhan/MALATYA
18
230,84 2.770,08 8.310,24 249,30 12.04.2021 14:30
5  5 Nolu Dükkan 255-1 Doğuş Mahallesi Halepçe Caddesi No.5 Yazıhan/MALATYA
55
567,15 6.805,8 TL 20.417,40 612,52 12.04.2021 15:30

 

1-Mülkiyeti Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 255 ada 1 parselde bulunan ve yukarıda nitelikleri yazılı  dükkanların 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince Kapalı  Teklif Usulü ile ihaleye çıkılacaktır.
2-- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
2- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 09:00-12:30 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek ve satın alınabilecektir. Doküman bedeli 100 TL’dir. Ayrıca, ihale dokümanı Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı web sayfasından (http://www.malatyayikob.gov.tr) görülebilir veya temin edilebilir.
3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekir:
a) İç zarfa konulacak belgeler (İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.)
a-1)Örneğine uygun teklif mektubu ( İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir)
b) Dış zarfın içerisine konulacak belgeler (Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.
b-1) Kapalı İç zarf ( Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu )
b-2)  Tüzel kişi olması halinde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
b-3) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküsü
b-4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
b-5) Her bir taşınmaz için 3 yıllık toplam kira bedelinin %3 ünden az olmamak üzere 2886 sayılı Kanuna göre alınmış Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir Limit içi) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların  T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.
b-6)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin kimlik tespitine yarar nüfus cüzdanı sureti
b-7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
b-8) Doküman alındığına dair makbuz.
b-9). Tebliğata yarar açık adres beyanı
b-10) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
b-11) Ortak girişimlerde her bir ortak, istenilen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır
4-)İstekliler, teklif zarflarını 12.04.2021 tarih pazartesi günü her bir iş için belirlenen saate kadar, Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/Malatya adresinde bulunan Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Birimine imza karşılığında teslim etmeleri şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
5-) Teklif dosyası İdareye verildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-)Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-)Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-)İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telefon : 0422 238 55 37
Faks      :  0422 238 55 38
İLAN OLUNUR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER