Medikal gaz satın alınacaktır

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4

Medikal gaz satın alınacaktır

2021 Yılı KHHB-4'e Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/239858

1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 B Blok Kat:2 Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 34440 - Beyoğlu / İSTANBUL Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 381 29 35 - 0212 381 2945
c) Elektronik Posta Adresi :baskanliksatınalma4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 225.000 metreküp Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Hamidiye Etfal EAH, Taksim EAH , Baltalimanı EAH, iSTİNYE DH, Eyüp DH,
c) Teslim tarihi   :Yüklenici sözleşmenin imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde peyderpey 12 ay içerisinde idareye bağlı sağlık tesislerinin siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren siparişte istenilen ürün/ürünler en geç 48 saat içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Okmeydanı EAH Kasımpaşa Fizik Tedavi Binası Kat:2 – Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 34440 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati :17.05.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli firma, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
a) Üretici ise Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit üretim, dolum,depolama ve dağıtım izni belgesini,
b) Dolum bayisi ise, Bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit üretim, dolum,depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisin olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
c) Satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi, ihale komisyonuna ibraz edecektir.
2-Yüklenici firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

3-İstekli firma kendi mülkiyetinde bulunan tüplerin,  TS EN ISO 9809-01 ve/veya TS EN ISO 9809-02 ve/veya TS EN ISO 9809-03 standartlarına uygunluk belgesine sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir. Hastane idaresi tarafından istenildiğinde bu belge ilgili sağlık tesisine de sunulacaktır.
4-İstekli firmalar, üretici firma ve /veya dolum bayisi ise kendisine ait olan ; satış bayisi ise bağlı  bulunduğu üretici ve /veya dolum bayisine ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “ Dolum Yeterlilik Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
5-İstekli firmanın 10/09/2015 tarih ve 29471 sayılı tebliğde belirtilen kullanılacak olan tüm tüp ve demetlerin Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında 10/09/2015 tarih ve 29471 sayılı tebliği gereğince Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumundan gerekli izine sahip olması gerekmektedir.
6-Yüklenici firma, resmi gazetede yayınlanan 22.04.2015 tarih ve 29244 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının SGM-2015/2 tebliğ no'lu "Basınç Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ" inin 6. Madde kapsamında yer alan standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar çerçevesinde üretilen basınçlı gaz tüplerinin, periyodik muayene, deney, bakım ve tamirği zorunludur.Yüklenici firma, bu tebliğin 6.maddesinde yer alan standartların tamamına uygun olduğunu belirttiği basınçlı gaz tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir. Hastane idaresi tarafından istenildiğinde bu belge ilgili sağlık tesisine de sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış her türlü Medikal Gaz Alımı işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydanı EAH Kasımpaşa Fizik Tedavi Binası Kat:2 – Kadımehmet Mah.Bahriye Hastanesi Yokuşu 34440 Beyoğlu/İstanbul Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER