Muhtelif park malzemeleri satın alınacaktır

PARK MALZEMELERİ ( METAL KAMELYA, PİKNİK MASASI, ÇATILI PİKNİK MASASI, BANK VE ÇÖP KOVASI İLE SENTETİK ÇİM HALI ) SATIN ALINACAKTIR DEVELİ BELEDİYESİ

Muhtelif park malzemeleri satın alınacaktır

PARK MALZEMELERİ ( Metal Kamelya, Piknik Masası, Çatılı Piknik Masası, Bank ve Çöp Kovası ile Sentetik Çim Halı ) ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/152473
1-İdarenin
a) Adresi : İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3526216041 - 3526212474
c) Elektronik Posta Adresi : info@develi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : PARK MALZEMELERİ ALIM İŞİ ( 30 Adet Kamelya 3x3 (piknik masalı) - 70 Adet Çatılı Piknik Masası - 70 adet Platin ayaklı lüks oturma bankı- 150 adet Profil ayaklı bank - 100 Adet Çöp Kovası- 200 adet ahşap kovası - 4000 m² sentetik çim halı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ürünler idarenin belirleyeceği park ve bahçelere veya belediyeye ait kademe alanına yükleme -nakliye ve boşaltma yükleniciye ait olmak şartı ile 60 takvim günü içerisinde teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : 60 takvim günü içerisinde Develi Belediyesi Kademe Alanı ve İdarenin talebi doğrultusunda belirlenecek olan İlçe sınırları içerisindeki yerlere veya İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde ilgili mallar Develi İlçe sınırları içerisinde belirtilen yerlere/yerlerde monte edilecektir.)(İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde montaj yaptırılabilecektir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 12.04.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Oturma birimleri ve çöp kovaları TS EN 7941 belgeli olacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek ürünlere ait katalog sunulacak ve katalogda ise teklif edilen ürünler işaretli olacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kent Mobilyaları imalatı veya satışı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama iste

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 15:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER