Mülkiyeti ÇEDAŞ' a ait olan hurda malzeme ihale ile satılacaktır

İHALE İLANI ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş İHTİYAÇ DIŞI (HURDA) MALZEMELERİN ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ İLE SATIŞI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR.

Mülkiyeti ÇEDAŞ' a ait olan hurda malzeme ihale ile satılacaktır

 Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan,  İhtiyaç dışı (Hurda)  Malzemelerin Çevre ve Atık Yönetimi ile Satışı, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

GRUP NO
MALZEME GRUPLARI
İŞİN ADI İŞİN SÜRESİ
ÇEDAŞ-2021
SATIŞ-01
TEHLİKELİ ATIK 1.GRUP ŞİRKET AMBAR SAHASINDA BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI ( HURDA ) MALZEMELERİN ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ İLE SATIŞI 2 YIL
TEHLİKELİ ATIK 2.GRUP
TEHLİKESİZ ATIK 1.GRUP

1-ŞİRKETİN:

  1. Adresi
Yeşilyurt Mah. Sultanşehir Bulvarı NO:40 Merkez SİVAS
  1. Yetkili Personel Tel
0 346 858  58 58
 
  1. Yetkili Personel Posta Adresi
  2. Kayıtlı Elektronik Posta
engin.yilmaz@cedas.com.tr
 cedas.satinalma@hs02.kep.tr


2-İHALE KONUSU İŞİN İHALE TARİHİ, YERİ VE MİKTARI:

  1. İşin Yapılacağı Yer
Sivas, Tokat, Yozgat
 
  1. İhalenin Yapılacağı Yer
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kâğıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu

 
  1. İhale Tarih ve Saati:

06.05.2021 Saat 10:00
 
  1. Hurda Malzeme Miktarı
İdari şartnamede belirtilmiştir.


3-  İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talep etmeniz halinde adresinize, kayıtlı elektronik posta,  iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1.İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 4.1.3.Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
4.1.4. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve tüzel kişiler katılamazlar.
 4.1.5. Söz konusu ihalede alt yüklenici çalıştırılamaz.
 4.1.6. İhaleye gruplar bazında Kısmi Teklif verilebilir.
5. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

5.1.1 Teklif edilen bedelin %200’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yâ da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
5.1.2 İstekli 2019 ve 2020 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosunu teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir; gelir tablosu ve bilançolarını, interaktif vergi dairesinden barkotlu olarak sunacaktır.
5.1.3 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış olsa bile SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen ihale durum belgesi sunulacaktır.
5.1.4. Teklif sahibi, Birinci Grup Tehlikeli Atık için 1.000.000 TL, İkinci Grup Tehlikeli Atık için 250.000 TL , Birinci Grup Tehlikesiz Atık için ise 500.000 TL,  den az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir. Geçici Teminatın nakit verilmesi durumunda: ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TR080001002154369173437520 iban numaralı Ziraat Bankası Sanayi Çarşısı Şubesine ihale grup numarası belirtilerek yatırılacaktır.
6.   TEKNİK YETERLİLİĞE İLİŞKİN KRİTERLER:
6.1.1 İstekli mevzuat gereği istenen lisanslara sahip olmalıdır.  İhale ilan tarihi itibarıyla malzeme listesinde belirtilen atık kodları için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş, nihai geri kazanım/bertaraf/ön işleme/ara depolama lisans belgelerinden herhangi birini teklifleriyle birlikte sunacaktır.
6.1.2. İstekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı danışmanlık firması ile en az bir yıllık sözleşmesi bulunması veya bünyesinde bir adet çevre mühendisi en az bir yıl süre ile çalışıyor olması gerekmektedir. İsteklinin çevre mühendisine ait diploma ve SGK prim bordrosunu sunması gerekmektedir.
6.1.3.  İstekli tehlikeli atık taşımada kullanılmak üzere kendi bünyesinde Özmal olarak ya da kiralık olarak 3 adet lisanslı araç bulunduğunu belgeleyecektir. Atıklar Motat sistemiyle taşınacaktır.
Araçların motat kayıtların her ayın ilk haftası Cuma günü kurumumuza sunulacaktır.  Bu araçlar Mobil atık takip sistemine kayıtlı olması ve araçlara ait plaka bilgileri, Araç sürücülerinin kendi bünyesinde en az 1 yıllık SGK hizmet dökümleri ile birlikte SRC5 tehlikeli atık taşıma belgesini sunacak olup, bu belgelerin geçerlilik tarihi sözleşme süresi sonuna kadar olacaktır
6.1.4.  Teklif sahibinin son 5 (Beş) Yıl içerisinde yapmış olduğu 1 (Bir) yıllık teklif bedelinin %100 (yüz)’ ü kadar İş Deneyim Belgesi, İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaktır.
Benzer iş olarak, Özel Sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Elektrik Dağıtım Lisansı sahibi şirketlerden Çevre ve Atık Yönetimi ile malzeme satışı veya Hurda malzeme satışı kabul edilecektir.
7.  KALİTE BELGESİ İLE İLGİLİ YETERLİLİK KRİTERİ

ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 ISO 45001:2018 İŞ GÜVENLİĞİ 15713:2009 GİZLİ MALZEMENİN GÜVENLİ İMHASI
 

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’
8.  İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ:
9.1. İstekliler, yukarıda yeterlilik listesinde belirtilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete şirketince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.
9.2. Ülkemizin de içinde bulunduğu mevcut Covid-19 Küresel Pandemi Salgın Hastalığı nedeniyle ihalenin sağlıklı yürütülebilmesi adına;
Şirketimizce belgelerin “aslı görülmüştür” onayı yapılmayacak olup, ilgili belgelerin aslı yerine Noter Onaylı suretleri kabul edilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER