Ortahisar Sanayi Mahallesi'nde 9 adet işyeri ihale ile kiraya verilecektir

T.C.TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KIRALIK TAŞINMAZLAR

Ortahisar Sanayi Mahallesi'nde 9 adet işyeri ihale ile kiraya verilecektir

İlimiz Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahallesi, tapunun 1075 ada, 142 ve 144 nolu parsellerde bulunan Trabzon Şehirlerarası otobüs Terminali içerisinde aşağıda listelenen taşınmazlar 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek bir yıllığına kiraya verilecektir. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 
Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden, 1 yıllık kira bedeli ve 1 yıllık kira bedelinin %6’sı kadar kesin teminat tutarı, kanuni süresi içerisinde, kiracıdan tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.   
 

Sıra No Kapı No Cinsi M2 Kira Süresi Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 31/34-38 İşyeri 7,5+27 1 Yıl 3.190,00-TL 1.149,00-TL 31.03.2021 11:00
2 31/70 İşyeri 40 1 Yıl 1.120,00-TL 404,00-TL 31.03.2021 11:15
3 31/66 İşyeri 36 1 Yıl 1.110,00-TL 400,00-TL 31.03.2021 11:30
4 31/63 İşyeri 36 1 Yıl 1.110,00-TL 400,00-TL 31.03.2021 11:45
5 31/62 İşyeri 36 1 Yıl 1.110,00-TL 400,00-TL 31.03.2021 12:00
6 31/87 İşyeri 27 1 Yıl 835,00-TL 301,00-TL 31.03.2021 12:15
7 31/89 İşyeri 27 1 Yıl 835,00-TL 301,00-TL 31.03.2021 12:30
8 31/28 İşyeri 24 1 Yıl 2.070,00-TL 746,00-TL 31.03.2021 12:45
9 31/61 İşyeri 40 1 Yıl 1.345,00-TL 485,00-TL 31.03.2021 13:00

 İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
       GERÇEK KİŞİLER   

 1. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
 2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 3. Kanuni ikametgah belgesi.
 4. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
 5. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
 8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 9. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
 10. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 11. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
 13. Trabzon Şehirlerarası otobüs Terminali içerisinde kiracı olduğuna dair belge (Belediyemiz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından)
 14. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
 6. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
 7. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 8. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 10. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
 11. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
 12. Trabzon Şehirlerarası otobüs Terminali içerisinde kiracı olduğuna dair belge (Belediyemiz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından)
 13. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER