Rize Eminettin Mahallesi'nde 8 adet ATM yeri ihale ile kiraya verilecektir

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Rize Eminettin Mahallesi'nde 8 adet ATM yeri ihale ile kiraya verilecektir

  Kullanım hakkı belediyemize ait olan Eminettin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik binası arası mevkiinde bulunan aşağıda tabloda belirtilen 8 adet ATM’lerin  ayrı ayrı olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık arttırma ihale usulü ile 12 ay  müddetle beher ATM’nin KDV Dahil toplam 51.000 TL 12 aylık muhammen bedelle bahse konu ATM yerlerinin 12 ay süreli şartname dahilinde 12 aylık kiralama  bedelinin ihale tarafına kalandan  peşin tahsil edilmek üzere kiraya verilecektir.

  1. Kiralanacak ATM yerinin, 12 aylık toplam muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
Sıra No Mevki ATM
No
 
Kira Süresi 12 aylık Muhammen Toplam Kira Bedeli
KDV dahil
12 aylık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat
1 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 1 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
2 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 2 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
3 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 3 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
4 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 4 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
5 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 5 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
6 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 6 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
7 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 7 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
8 Eminettin Mahallesi  Cumhuriyet  Caddesi  Tevfik İleri Lisesi Köşesi – Valilik arası 8 4 m² 12 ay 51.000 ,00TL 1.530,00 TL
  1. İhale  30.03.2021 Salı  günü, saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda  yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen;

       a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b. Şirket olarak katılacaklar için;
    b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
    b.2- Ticaret odası sicil kaydı
    b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
    b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
    b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
    b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
         b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
    b.8- Tebligat için adres beyanı
    b.9- Ticaret sicil gazetesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların 
       şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka  
       kaydı, Ticaret sicil gazetesi,
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
  d.2- Geçici teminat  makbuzu.
                     d.3- Şartname alındı makbuzu
        e- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup,  şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

  1. Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
  2. İdarenin Adresi:

Belediye  Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:1
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı  53100   RİZE
Telefaks:   0464 214 40 91
Mail Adresi: tasinmaz @rize.bel.tr

  1. İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler, 150,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER