SBYS hizmeti alınacaktır

SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (SBYS) HİZMET ALIMI SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SBYS hizmeti alınacaktır

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                : 2021/236932
1-İdarenin
a)Adı                             : SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi             :  Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) MERKEZ/SİVAS
c) Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462256247
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Kısım Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı                                                   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                            idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sivas Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi: 01.08.2021, işin bitiş: tarihi 30.04.2023
d) İşe başlama tarihi: 01.08.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu ( Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi))
4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri       ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlük Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Bakanlık internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunacak ve belgesini teklif ile birlikte ihale sırasında sunacaktır.
İhaleye sadece asıl üreticiler teklif verecektir. Bayilik alan firmalar kesinlikle ihaleye giremez. İstekliler bir sözleşme çerçevesinde başka bir gerçek ya da tüzel kişiden aldığı ve başka bir gerçek ya da tüzel Kişinin ürettiği yazılım ile ihaleye katılamaz. Teklif edilen yazılım teklif veren isteklinin kendi ürünü olmak zorundadır. Ayrıca teklif edilen SBYS, PACS ve LBYS yazılımı aynı çekirdek yapıda geliştirilmiş olmalıdır.
İsteklilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığından, Program Lisans Tescilinde Kullanılacak Olan Bil-Kod Numarasını Almış Olmaları İstenmekte Olup Tekliflerinde Sunmaları Gerekmektedir.
İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Şartname kapsamında teklif edilen ürünlerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sisteminde;
•Aktif PACS Listesi
•Aktif SBYS Listesi
•Aktif LBYS Listesi
İhale tarihi itibari ile bulunmaları ve gerekli belgeleri (SBYS KTS belgesi, PACS KTS belgesi, LBYS KTS belgesi) tekliflerinde sunmaları gerekmektedir. Gerekli belgeyi sunmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü personelli veya personelsiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti veya Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini,   her bir iş      kaleminin      miktarı ile bu iş     kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif    birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 14:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER