Sokak ve Cadde iyileştirmesi yaptırılacaktır

DARGEÇİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sokak ve Cadde iyileştirmesi yaptırılacaktır

MARDİN-DARGEÇİT İLÇESİ SOKAK VE CADDE İYİLEŞTİRMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

İhale Kayıt Numarası  :  2021/165957 
1-İdarenin
a) Adresi : BAHÇEBAŞI BARIŞ BULVARI 26 47700 DARGEÇİT/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 04823812001 - 4823812225
c) Elektronik Posta Adresi : aselam73@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MARDİN-DARGEÇİT İLÇESİ SOKAK VE CADDE İYİLEŞTİRMESİ YAPIM İŞİ DARGEÇİT İLÇESİ MERKEZİ 2 KM,LİK SOKAK VE CADDE İYİLEŞTİRMESİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Dargeçit İlçe Merkezi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dargeçit Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.04.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan Benzer İşlere Ait Tebliğin, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AV, grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme(100 puan)

“Teklif fiyatı” ve “fiyat dışı unsur puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanı (40 puan)

“Teklif fiyatı puanı” 40 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli  40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif fiyatı puanları; TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde:

TP        : Teklif puanını,
TFmin  : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını,
TF        : İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.

A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı (60 puan)

“Fiyat dışı unsur puanı” toplam 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Fiyat dışı unsur puanı; FDUP= TFNP + KM formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde:

FDUP  : Fiyat Dışı Unsur Puanını,
TFNP   : İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanını,
KM      : Kendi Malı Puanını,
ifade eder.

A.2.1.İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (59 puan)

“İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı” toplam 59 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanına konu iş kalemleri aşağıda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 Numaralı İmalat Kalemleri Toplamı için          1 (Bir) Puan

Birim F. Teklif Cetvelinde 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38  Numaralı İmalat Kalemleri Toplamı için 1 (Bir) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 39,40,41,42,43,14 Numaralı İmalat Kalemleri Toplamı için                                 8 (Sekiz) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 48 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           1 (Bir) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 49 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 Numaralı İmalat Kalemleri Toplamı için        4 (Dört) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 60 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 61 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 62 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 63 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                          2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 64 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 65 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 66 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 67 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 68 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                          2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 69 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 71 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 72 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                          2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 73 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           1 (Bir) Puan

Birim Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 46 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                  1 (Bir) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 74 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 75 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           1 (Bir) Puan

 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 76 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                          1 (Bir) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 77 Numaralı İmalat Kalemi  için                                                                           2 (Bir) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 44,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94 Numaralı İmalat Kalemleri Toplamı için  2 (İki) Puan

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 47,70,79,92,93,95 Numaralı İmalat Kalemleri Toplamı için                                   8  (Sekiz) Puan

TOPLAM                                                                                                                                                               59  PUAN

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 90  - % 110aralığında(% 90 ve % 110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 90  - % 110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Kendi Malı Puanı (1 puan)

“Kendi malı puanı” 1 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kendi malı puanına konu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar aşağıdaki gösterilmiştir.

Kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman      1 (Bir) Puan

İsteklilerin teklifleri kapsamında yukarıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin veya bu şartları sağlayan bir tesisten alınan taahhütnamenin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin veya bu şartları sağlayan bir tesisten alınan taahhütnamenin sunulması durumunda her bir tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin veya bu şartları sağlayan bir tesisten alınan taahhütnamenin sunulmaması durumunda ise ilgili tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için puan alamayacaklardır.

A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile fiyat dışı unsur puanı toplamıdır.

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif”, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dargeçit Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER