Suşehri Belediye Başkanlığına ait 2 adet arazöz ihale ile satılacaktır

SUŞEHRİ BELEDİYESİ ARAÇ PARKINDA BULUNAN 2 (İKİ) ADET ARAÇ SATIŞI İHALE İLANI

Suşehri Belediye Başkanlığına ait 2 adet arazöz ihale ile satılacaktır
 1. Suşehri Belediyesi araç parkında bulunan 2 (iki) adet araç satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif  usulü  ile yapılacaktır.
 2. İhale 08.04.2021 Perşembe günü saat 11:00-12:00 saatleri arası Camiorta Mahallesi, Sivas Caddesi No: 1, Belediye Hizmet Binası 4. Kat Encümen Salonunda  yapılacaktır.
1 – İdarenin
 
a)  Adı : SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b)  Adresi : Camiorta Mahallesi Sivas Caddesi No:1 Belediye Hizmet Binası Suşehri / SİVAS
c)Telefon numarası : 0 346 311 44 60 ( 4 HAT)
d)  Faks numarası : 0 346 311 42 16
2 -İhalenin Adı : Belediyemize ait  Araç satış ihalesi
b)Niteliği,türü ve miktarı : Belediyemize ait 2 adet Araç satışı ihalesi
c) Yapılacağı yer : Suşehri Belediye Hizmet Binası 4.kat Komisyon odası
d) Tarihi ve saati : 08.04.2021 Perşembe  günü Saat: 11.00-12.00 saatleri arası.
3–İhale Konusu Belediyemize ait 2 adet Araç satışı  ihalesi
 1. Araçlara ait bilgiler muhammen bedelleri, geçici teminat tutarları ve ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Sıra No Plaka Marka Tip Model Muh. Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Saat
1 58 SC 322 FORD ARAZÖZ KAMYON 1971 28.000,00 840,00 11:00
2 58 DY 395 FORD ARAZÖZ 1979 30.000,00 900,00 11:30
 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü araç parkında mevcut hâli ile satılacaktır.
 2. İstekliler araçları Suşehri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç Parkında görebilir.
 3. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını en geç ihale günü olan 08.04.2021 tarih saat 10.30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir..
 4. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir;
 1. İsteklilerin katılacağı ihaleye ilişkin; geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar veya Belediyemiz banka hesabına yatırıldığını gösteren banka makbuzu,
 2. İhaleye katılacak istekli gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil odasınca düzenlemiş tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları, yönetimdeki görevlileri belirten belge.
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Tebligat için adres beyan belgesi,
 5. Suşehri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedeli olan 100,00 TL ‘nin ödendiğine dair makbuz.
 1. İhaleye katılacak istekliler Araç Satışı İdari Şartnamesini Destek Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.
 2. İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER