Temizlik malzemesi alınacaktır

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BAKIRKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi alınacaktır

42 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/219726

 

1-İdarenin
a) Adresi : ZUHURATBABA ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ 1 34140 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124149777 - 2124149712
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetb@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BAKIRKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Alımı yapılacak olan temizlik malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihale dokümanı EK-A çizelgede (Temizlik Malzemeleri Taksit ve Miktar Çizelgesi) belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir. Herhangi bir sebeple sözleşmenin imzalanmasının gecikmesi ve taksit teslim tarihlerinin sonraki taksit teslim tarihleri ile birleşmesi veya herhangi bir taksitin teslim tarihinin sözleşmenin imzalanmasından önceki bir tarihe tesadüf etmesi durumunda İdarenin ihtiyacına göre taksitler birleştirilerek alınabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ZUHURATBABA MAH. ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOK. NO:1 EK HİZMET BİNASI KAT:2 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.05.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 
7.5.6.1 İhaleye Teklif verecek istekliler, birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasına göre ve teknik şartnamenin B. maddesindeki  cins ve miktarları belirtilen malzemelerden en az 1 (Bir) numuneyi, Teknik Şartname de belirtilen özellikler doğrultusunda ihale tarihi ve saatinden önce, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İstenilen numunelerden 1 (bir) kalem bile eksik olursa isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonu teslim edilen numuneler üzerinden Teknik Şartnamede belirtilen özellikler kapsamında kararını verecektir. Numuneler teknik şartnamede belirtilen ambalajlarda olacaktır. Ambalajlarda markası, modeli net okunacak şekilde olacaktır.
7.5.6.2 Birim Fiyat teklif mektubunda 17 sıra numaralı " ULTRA YOĞUN YIKAMALI ÇAMAŞIR SUYU" Domestos veya Ace markalarından biri kabul edilecektir. İhale için teslim edilecek numunelerde bu iki marka dışında bir marka sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
7.5.6.3 Birim Fiyat Teklif mektubunda 14 sıra numaralı  " EV TİPİ TUVALET KAĞIDI" Solo, Selpak, Papia veya Familia markalarından biri kabul edilecektir. İhale için teslim edilecek numunelerde bu dört marka dışında bir marka sunan isteklinin tekliifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.5.6.4 Numunelerin tamamı sağlam yırtık olmayan koli veya kolilere konulacak, kolilerin açılacak kapaklarının üzerine ambalaj teslim tutanağı yapıştırarak kaşelenip imzalı olarak idareye teslim edecektir. İdare kolilerin kapalı, sağlam, kaşeli ve imzalı olarak teslim alacak ve İdare yırtık, açık, kaşesiz ve imzasız olarak kolileri teslim almayacaktır. 
7.5.6.5 İsteklilerin vermiş oldukları numuneler Destek Hizmetleri Müdürlüğü emanet deposunda muhafaza edilecektir. Numuneler için iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı tutanak teslim edilecektir. Numunelerin tamamı yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra tüm isteklilere 15 gün içerisinde teslim tutanağı ile teslim edilecektir.
7.5.6.6 Birim Fiyat teklif mektubunda 2. sıra numaralı " SIVI EL SABUNU" Duru ve Hobby markalarından biri kabul edilecektir. İhale için teslim edilecek numunelerde bu iki marka dışında bir marka sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
7.5.6.7 Birim Fiyat teklif mektubunda 18 sıra numaralı " ELDE BULAŞIK DETERJANI" Pril ve Fairy markalarından biri kabul edilecektir. İhale için teslim edilecek numunelerde bu iki marka dışında bir marka sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak, her türlü temizlik maddeleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ZUHURATBABA MAH. ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOK. NO:1 EK HİZMET BİNASI KAT:2 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER