Tıbbi cihaz satın alınacaktır

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

25 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/236823
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS
c) Telefon ve faks numarası : 3462256367 - 3462256247
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 25 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Kalem Tıbbi Cihaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sivas Numune Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi, Gemerek Devlet Hastanesi, Gürün Devlet Hastanesi, Kangal Devlet Hastanesi, Suşehri Devlet Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici firma ihale edilen ve sözleşmeye bağlanan ürünleri, siparişin tebliğ edilmesini müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kadıburhanettin Mh. Demiryolu Cd. No:7 Kat:1 Merkez/SİVAS)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif vermeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklinin veya yetkili kıldığı firmanın Türk Standartları Enstitüsü'nden aldığı ve ihale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden TS 12426 -Yetkili Servisler standardına veya TS 13703 - Özel servisler standardına göre Hizmet Yeterlilik Belgesi veya T.C. Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi.

Belgede verilen hizmetin kapsamı, ihale kapsamında alımı yapılan sistemle/cihazla ilgili olmalıdır.

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. İstekli teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının (imalatçı, ithalatçı) bayii ise tedarikçi firmanın TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge ile isteklinin tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge.

3. Teklif edilen ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında ise ürünün TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belge; ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında değilse tedarikçi (imalatçı, ithalatçı) firmanın KAPSAM DIŞI beyanını gösterir belge ile isteklinin ürünü satmaya yetkili olduğunu gösterir belge.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli tarafından teklif edilen ürünlerle ilgili doküman ve/veya numune istenmesiyle ilgili ürünün teknik şartnamesinde hüküm bulunması halinde bu hükümlere göre doküman ve/veya numune (ihale saatinden önce satın alma birimine teslim edilecek şekilde); ürünün teknik şartnamesinde hüküm bulunmaması halinde ise ürünle ilgili teknik özelliklerin görülebileceği doküman veya en az 1 (bir) adet numune (ihale saatinden önce satın alma birimine teslim edilecek şekilde) sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
0 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER