GSS Şartları

6631 sayılı Kanunla, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlara 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlara ise 25 yaşını geçmemek üzere, mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle anne, baba veya evlilerse eşleri üzerinden sağlık yardımı alma hakkı getirilmiştir.

Öncelikle, eğer kendileri sigortalı işçi olarak bir işte/işyerinde çalışıyorlarsa veya ölen anne ya da babaları üzerinden yetim aylığı alıyorlarsa, bu kapsamda GSS den yararlanırlar anne veya babaları sigortalı olarak herhangi bir işte veya işyerinde çalışıyorlarsa ya da kendi çalışmalarından dolayı Kurumdan gelir veya aylık alıyorlarsa, bu durumda bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden GSS yardımı alırlar. GSS li sayılanların çocukları, 18 yaşını dolduruncaya kadar GSS hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılırlar. 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar primi Devlet tarafından ödenmek üzere GSS li sayılırlar. Kendi sigortalılıkları nedeniyle GSS yardımlarından yararlanan çocukların durumunda 18 yaşını doldurduklarında da değişiklik olmaz, sigortalı çalışmaları devam ettiği sürece bunlar GSS den yararlanırlar. Ancak kendi sigortalı çalışması olmayan, anne veya babaları üzerinden GSS den yararlanan çocuklar 18 yaşını doldurduklarında sona erer. Eğer 18 yaşını dolduran kişi lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurduklarında sona erer. Bunun istisnası ise evli olmayan malûl çocuklar ile evli olmayan kız çocuklarıdır.

Evli olmayan malûl kız veya erkek çocuklar,ister aldıkları yetim aylığı nedeniyle, isterse bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden GSS den yararlanıyor olsunlar hiç fark etmez, bunlar evlenmedikleri ve maluliyetleri devam ettiği sürece yaşları ne olursa olsun bu hakları devam edeceğinden, 18 yaşını doldurduktan sonra da aynı şekilde GSS den yararlanmaya devam ederler.

Evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan dul kalan kız çocuklar, eğer ölen anne veya babaları üzerinden aldıkları yetim aylığı nedeniyle GSS den yararlanıyorlarsa, bunlar evlenmedikleri sürece yaşları ne olursa olsun yetim aylığı almaya devam edeceklerinden, 18 yaşını doldurduktan sonra da GSS den yararlanmaya devam ederler. Bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden GSS dan yararlanan kız çocuklarının durumu ise biraz farklıdır. Babası veya annesi 01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olmuş ve kendisi de 01/10/2008 tarihinden önce doğmuş yaşları kaç olursa olsun, kız çocukları evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece anne veya babaları üzerinden GSS li olarak sağlık yardımı almaya devam ederler. 01/10/2008 tarihinden sonra belirtilen hakları kazanan kız çocuklarının durumu ise erkek çocuklarla aynıdır, yani öğrenimleri devam etmiyorsa, 18 yaşını doldurduklarında bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma haklarını kaybederler.

Gelir testi sırasında çocuğun aylık geliri tespit edilirken sadece çocuğun gelirine bakılmaz, Aile olarak aynı hane içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve GSS li olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınır. Nüfus kayıtlarına göre ana ve babasından ayrı ikamet eden bakmakla yükümlülük durumu sona ermiş çocukların gelir testi, anne – babası dahil edilmeden ayrı olarak yapılır.

Kuruma gelir testi için başvuruda bulunulmaması halinde ilgili kişinin aylık geliri asgari ücretin iki katı kabul edilir.18 yaşını doldurduğu için Kurumca re’sen GSS li olarak tescil edilen ve prim borcu çıkarılan çocuk borcun kaldırılması için kuruma öğrenci belgesinin verilmesi gerekir, eğer çocuğun anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkının devam ettiği anlaşılırsa, re’sen yapılan GSS tescili ve çıkarılan prim borcu silinir.

Türk Medeni Kanununa göre evlenen kişi ergin olunacağından, 18 yaşından küçük olsalar biler evlenen çocuklar anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma haklarını kaybeder anne veya babası üzerinden yetim aylığı alıyorsa evlenince aylığı kesilir. Çocuğun malul olup olmaması, kız veya erkek olması, 18 yaşını doldurup doldurmaması, öğreniminin devam edip etmemesi durumu değiştirmez. Bu durumda eğer kendi sigortalı çalışması da yoksa çocuğun gelir testi yaptırması gerekir.

Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın Dostca kalın.

YORUM EKLE